AMPAs teixint cultures, un primer pas per apropar-nos a fer una societat cohesionada

dilluns, 30 de març del 2015
El projecte

La participació de les famílies en general, i en particular les d'origen estranger a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) representa tant una oportunitat com un repte. Una oportunitat, pels beneficis que pot aportar la seva participació, no només a la trajectòria educativa dels fills i filles, fet que ha estat demostrat per nombroses recerques, sinó a tota la comunitat educativa, que es pot beneficiar del capital humà i social d'aquestes famílies. I alhora un repte, pel baix percentatge de famílies d'origen estranger que participen a les AMPA. D'acord amb l'enquesta a les AMPA del Projecte Famílies amb veu. liderat per la Fundació Jaume Bofill, en el 94,2% de les AMPA de Catalunya tots o gairebé tots els membres de la Junta són autòctons. Fins i tot en els centres amb més del 30% de famílies d'origen estranger la majoria dels membres de la seva AMPA han nascut a l'estat espanyol. (Informe de recerca Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) Estat de la qüestió a Catalunya. Novembre de 2013).

Representa un repte, ja que en la composició sociocultural actual de les AMPA (Junta, Comissions) del nostre país no es ve reflectida la presència de les famílies d'origen estranger al sistema educatiu i a la societat, i no poden per tant ser representatives dels interessos i de les necessitats d'aquestes famílies. Al respecte hem de tenir en compte, que a Catalunya, la taxa d'alumnat estranger sobre la totalitat de l'alumnat de 3 a 16 anys, ha estat durant el curs 2012-13 de 13,9, i a Barcelona, de 12,1, i que un 34% dels centres educatius públics de la ciutat de Barcelona tenen un percentatge d'alumnat estranger superior al 30% (Informe d'Escolarització a la ciutat de Barcelona- curs 2012-2013, del Consorci d'Educació de Barcelona. Maig 2013). Resumint, és podria dir que l'AMPA, com a forma associativa per excel·lència dels centres educatius de la ciutat i el país, tal i com està conformada en l'actualitat, no és un reflex de la multiculturalitat existent en les seves aules. Per explicar la manca de participació de les famílies d'origen estranger a les AMPA, les recerques argumenten diverses barreres, com ara, la lingüística, la baixa cultura de participació que porten dels seus països d'origen, la dificultat de conciliar l'horari del treball amb l'horari escolar, el capital socio-cultural de les famílies i la situació econòmica, entre d'altres. Barreres que representen dèficits i carències en les famílies d'origen estranger. Al respecte trobem a faltar estudis i propostes que tinguin en compte les aportacions i suggeriments de les mateixes famílies immigrades.


El projecte que presentem, "AMPA teixint cultures", s'inspira en el projecte "La dona, teixint cultures" que s'està portant a terme des de la nostra associació i la Fundació Guné, amb dones de diversos orígens, per fomentar el coneixement de la realitat social i cultural de les dones immigrants més enllà dels tòpics i estereotips que les envolten, mitjançant un seguit d'activitats participatives, on elles són protagonistes. Al projecte "AMPA teixint cultures", si bé parlem de famílies d'origen estranger, es preveu que les participants siguin les dones, ja que són elles les que majoritàriament s'encarreguen dels afers educatius i d'establir les relacions amb l'escola. El projecte posa de relleu la necessitat de generar propostes, que incloguin la pròpia veu de les famílies d'origen estranger, i que puguin ser elles mateixes, el motor que enforteixi la seva participació a les associacions de mares i pares d'alumnes. Preguntar-los a elles mateixes si participen o no a l'AMPA del centre escolar on estudien els fills/es, què els ha motivat a participar-hi, per què no hi participen, com voldrien que fos l'AMPA, com voldrien que fos l'escola, com acostar a d'altres famílies que no participen al teixit associatiu de l'escola, què es per elles participar a l’educació dels seus fills/es.

Aquest projecte ha estat realitzat gràcies al patrocini de La Diputació de Barcelona.  Van a participar els AMPAs d'escoles de Badalona i Santa Coloma de Gramanet.  Al vídeo, resultat de un seguit d'entrevistes, podreu comprovar que fan les AMPAs per la participació de les famílies d'origen estranger.  Aquest projecte pretenc ser un primer pas en el treball conjunt per una societat realment cohesionada al cor de les escoles.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada